Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU BLEŠÍ TRHY PRAHA (dále jen jako areál BTP)

nacházející se na pozemku parc. č. 2116/32, k. ú. Vysočany, v blízkosti budovy na adrese:
U Elektry 888/3, PSČ 109 00, Praha 9 – Vysočany, jež provozuje obchodní společnost FLOHMARKT s.r.o.
se sídlem Budějovická 615/47, PSČ 140 00, Praha 4 IČ: 07793634, DIČ: CZ 07793634
(dále jen jako „Provozovatel“)

Článek I. OBECNÉ USTANOVENÍ A NÁVŠTĚVNÍ DOBA

 1. Provozovatel pravidelně pořádá na pozemku parc. č. 2116/32, o výměře 48 836 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/4, o výměře 469 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/5, o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/6, o výměře 435 m2, druh pozemku ostatní plocha, a na pozemku parc. č. 2116/7, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 7488 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Vysočany, jichž je vlastníkem (dále všechny tyto pozemky jen jako „Pozemek“), a to v konkrétně plotem ohraničené části Pozemku (dále jen „Areál“), prodejní událost – trhy – s názvem „Bleší trhy Praha“ (dále jen „BTP“), jichž se účastní osoby (dále jen „Prodejci“), které mají zájem si pronajmout (získat k dočasnému užívání za úplatu) ujednanou část Pozemku od Provozovatele, a to za účelem postavení stánku na Prodejním místě a následného prodeje zboží či služeb třetím osobám, jež se nacházejí v Areálu, tedy osobám, které mají zájem od Prodejců zakoupit zboží nebo služby (dále jen „Návštěvníci“).
 2. Není-li dále stanoveno jinak či nevyplývá-li něco jiného ze smyslu ustanovení, označení „Provozovatel“ také zahrnuje zaměstnance Provozovatele či jinou osobu pověřenou Provozovatelem (včetně pořadatelské služby, jež jménem Pořadatele organizuje Bleší trhy a dohlíží na jejich průběh, či parkovací služby).
 3. Účelem tohoto návštěvního řádu je zajištění řádného průběhu BTP a ochrany bezpečnosti a majetku Návštěvníků, Prodejců, případně třetích osob.
 4. Zaplacením vstupného a následným vstupem do Areálu s platnou vstupenkou a rovněž zaplacením parkovného, ve kterém je již vstupné zahrnuto, vyjadřuje Návštěvník svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a řídit se pokyny Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby.
 5. Vstupem do Areálu na BTP dává Návštěvník souhlas s případným pořizováním a zveřejněním fotografi e či jiného obrazového a zvukového záznamu pro reklamní účely BTP.
 6. Při nedodržování návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby může být Návštěvník bez nároku na vrácení vstupného vykázán mimo Areál, který je povinen okamžitě opustit. Totéž platí i pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových či omamných látek.
 7. Návštěvní doba BTP je v sobotu a neděli vždy od 6:00 hod do 14:00 hod, přičemž Návštěvník je povinen opustit Areál nejpozději do 15:00 hod. Mimo návštěvní dobu není umožněn vstup Návštěvníkům do Areálu, přičemž návštěvní doba může být Provozovatelem či pořadatelskou službou na základě jejich rozhodnutí měněna a upravována.
 8. Návštěvník bere na vědomí, že nastane-li změna okolností, která negativně ovlivní možnost Provozovatele otevřít Areál pro Návštěvníky, příp. povede ke zkrácení návštěvní doby, nemá Návštěvník nárok na vrácení vstupného za vstup do Areálu, a to ani v částečné výši, ani na náhradu škody. Toto ujednání nahrazuje aplikaci § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve vztahu k obtížnějšímu plnění ze strany Provozovatele.
 9. Vstup do prostor Areálu opravňuje Návštěvníka pouze k činnosti volného nákupu.
 10. Vstup do areálu je možný pouze po zaplacení jednorázového vstupného. Výše vstupného je určena v ceníku nabízených služeb zveřejněném na webových stránkách BTP www.blesitrhy.cz. Vstupné se platí v hotovosti nebo platební kartou u vstupních turniketů.
 11. Dětem do 15 let je povolen vstup do Areálu pouze v doprovodu zletilé a plně svéprávné osoby.
 12. Vstupem do Areálu bere Návštěvník na vědomí, že jeho pohyb je monitorován kamerovým systémem se záznamem a s tímto monitoringem souhlasí pro účely kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu a pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby, a dále pro účely ochrany majetku Provozovatele, Návštěvníků, Prodejců, příp. dalších subjektů a předcházení způsobení škody.

Článek II. ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Na vyžádání Provozovatele či pořadatelské služby je Návštěvník povinen předložit svá osobní zavazadla ke kontrole na vstupních, výstupních, vjezdových a výjezdových branách.
 2. Návštěvník je povinen se při pobytu v Areálu pohybovat s opatrností a předcházet nebezpečí úrazu nebo škodám na majetku.
 3. Návštěvník, který vstupuje do Areálu se psem, je povinen zajistit, aby byl pes po celou dobu pobytu v Areálu na vodítku, přičemž větší, než malá společenská plemena musí mít náhubek. Návštěvník odpovídá za úklid exkrementů po svém psovi a za všechny škody způsobené jeho psem na majetku Provozovatele, Prodejců, ostatních Návštěvníků a třetím osobám a za další újmy způsobené přímo těmto osobám či jejich psům nacházejícím se v Areálu. V případě neuklizení exkrementu majitelem psa je majitel na výzvu Provozovatele či pořadatelské služby povinen zaplatit na místě paušální jednorázovou pokutu ve výši 500,- Kč. V případě okamžitého nezaplacení paušální pokuty bude Návštěvník vykázán z Areálu.
 4. Vstup Návštěvníka do Areálu s jiným zvířetem než se psem je zakázán, neurčí-li explicitně Provozovatel či pořadatelská služba na místě jinak. V takovém případě se čl. II. odstavec 3. uplatní obdobně.
 5. Návštěvníkovi není dále dovoleno v Areálu:
 • provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu Provozovatele
 • poškozovat majetek, inventář a objekty v Areálu
 • vnášet do Areálu a rozdávat v něm prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti nebo pro komerční účely bez předchozího souhlasu Provozovatele, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti;
 • pohybovat se mimo chodníky a vyznačené cesty a vstupovat do zatravněných ploch;
 • vstupovat do hospodářských prostor v Areálu a do prostor, které nejsou určeny pro Návštěvníky;
 • pohybovat se v Areálu na kole, skateboardu, kolečkových bruslích a koloběžkách;
 • vnášet do Areálu jakýkoliv alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit požár;
 • setrvávat v Areálu po 16:00 hod či ponechávat své vozidlo na ploše určené k parkování po 16:00 hod, nestanoví-li Provozovatel, parkovací služba či pořadatelská služba jinak.
 • znečišťovat jakýkoliv způsobem Areál, zejména vyměšovat se mimo veřejné toalety Areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše umístěné v Areálu, či v Areálu zanechávat donesené předměty, které nepatří k vybavení Areálu. V takovém případě, je na výzvu Provozovatele či pořadatelské služby Návštěvník povinen uhradit na místě jednorázovou pokutu ve výši 500,- Kč. V případě, že nedojde k uhrazení pokuty, bude Návštěvník ihned vykázán z Areálu Bleších Trhů.

Článek III. PARKOVÁNÍ

 1. Návštěvník je oprávněn po zaplacení parkovacího poplatku dle aktuálního ceníku odstavit své vozidlo na placené odstavné ploše určené v Areálu, která se nachází mimo prodejní prostory, neurčí-li Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba jinak.
 2. Návštěvník není oprávněn parkovat své vozidlo v rámci Areálu na jiných než Provozovatelem k tomu vyhraněných plochách a jakkoliv tak bránit běžnému provozu v ulici U Elektry a Poděbradská. Návštěvník není oprávněn parkovat na parkovacích místech, která jsou určena k jejich užívání obchodními společnostmi se sídlem nebo provozovnou v ulici U Elektry a Poděbradská.
 3. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu v Areálu, případně v ulici U Elektry nebo Poděbradská obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo na náklady a nebezpečí majitele vozidla mimo Areál, nepodaří-li se neprodleně sjednat nápravu s řidičem vozidla. Na vyžádání bude řidiči vozidla sděleno místo odtahu jeho vozidla.
 4. Neuposlechne-li řidič vozidla pokynu Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby k odstavení vozidla na určené místo vyhrazené k parkování, bude řidič tohoto vozidla vykázán z Areálu, a to bez nároku na vrácení parkovacího poplatku a vstupného do Areálu. Zároveň neodstaví-li řidič své vozidlo, bude vozidlo odtaženo na náklady a nebezpečí majitele vozidla mimo Areál.
 5. Na odstavné ploše určené pro parkování vozidel Návštěvníků nejsou oprávněni parkovat svá vozidla Prodejci.
 6. Odstavná plocha určená k parkování vozidel není hlídaným parkovištěm a Provozovatel, pořadatelská služba ani parkovací služba nenesou odpovědnost ve smyslu ust. § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za vznik škody na vozidle, příp. jeho odcizení.
 7. Řidič vozidla si je vědom, že odstavuje své vozidlo, včetně v něm zanechaných věcí, v určených prostorách Areálu na své vlastní nebezpečí.
 8. Invalidé, kteří jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a kteří na dobře viditelném místě uvnitř vozu umístí tento průkaz, jsou oprávněni odstavit své vozidlo na speciálně vyhrazených parkovacích místech v přední části Areálu.
 9. Motocyklisté jsou po zaplacení parkovacího poplatku oprávněni odstavit své dopravní prostředky na speciálně vyhrazených a označených místech v přední části Areálu.
 10. Na vjezdových a výjezdových komunikacích odstavné plochy je dovoleno pohybovat se maximální rychlostí 5 km/hod.
 11. Je zakázáno odstavovat vůz na vjezdových a výjezdových komunikacích nebo je blokovat špatným parkováním.
 12. Řidiči vozidel jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy, neblokovat vedlejší parkovací místo, parkovat ve směru, který určí Provozovatel, pořadatelská služba či parkovací služba a dbát zvýšené opatrnosti při parkování a vyparkovávání vozidla tak, aby nedošlo k újmě na zdraví osob pohybujících se po odstavné ploše v Areálu či k újmě na majetku Provozovatele a třetích osob.

Článek IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

 1. Vstup a následný pobyt v Areálu uskutečňuje každý Návštěvník na své vlastní nebezpečí.
 2. Při vzniku požáru či jiných mimořádných událostí jsou Návštěvníci povinni řídit se pokyny Provozovatele, pořadatelské služby či parkovací služby, zejména jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob evakuaci řídící.
 3. Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru, příp. v důsledku nedodržení jeho zákonných povinností stanovených právním řádem České republiky.
 4. Provozovatel Areálu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu věcí vnesených do Areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví Návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu, příp. právního řádu České republiky, či nedodržením pokynů Provozovatele, parkovací služby či pořadatelské služby.
 5. Škody způsobené Návštěvníkem porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody na majetku Provozovatele, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky. Odpovědnost za případné škody vzniklé ostatním Návštěvníkům, pořadatelské službě, parkovací službě či Prodejcům se řídí obecně závaznými předpisy.
 6. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v Areálu uvědomí každý Návštěvník ihned Provozovatele, pořadatelskou službu anebo zavolá na tel. +420 777 121 387, kdy v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.

Článek V. SANKCE

 1. V případě porušení povinností Návštěvníka uvedených v článku II. odst. 5 tohoto návštěvního řádu vzniká Provozovateli nárok na úhradu pokuty ze strany Návštěvníka ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 5 tohoto návštěvního řádu. Pokuta je splatná ihned na výzvu Provozovatele. V případě, že Návštěvník pokutu na výzvu Provozovatele neuhradí, je povinen okamžitě opustit Areál a zároveň je mu zakázán vstup do Areálu do doby, než zaplatí dlužnou pokutu. Náhrada škody vzniklá Provozovateli není úhradou pokuty dotčena.

Článek VI. ÚČINNOST

 1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti od 1. ledna 2023, přičemž jejich znění je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit s tím, že aktuálně účinné znění je vždy uveřejněno na webových stránkách Provozovatele www.blesitrhy.cz a u hlavního vjezdu do Areálu.

   

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasiči 150
S.O.S. 112