Provozní řád

POZOR DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
PRODEJCI POZOR!!! Od 5.1.2023 jsou v platnosti stávající Obchodní podmínky pro prodejce, kde jsou stanoveny vaše povinnosti! Doposud, nedošlo-li k porušení základních pravidel, jsme na tyto delikty přihlíželi benevolentně, od května 2023 jsme však začali trvat na striktním dodržování těchto pravidel! Někteří z Vás prodejců toto nelibě nesou. Uvědomte si však, že vstupujete na soukromý pozemek a zaplacením nájmu za pozemek souhlasíte s naším Provozním řádem dále jen (Obchodními podmínkami). Proto si je prosím velmi dobře přečtěte, aby nedocházelo ke zbytečným kolizním situacím.

OTEVÍRACÍ DOBA – možnost nájezdu pro prodejce
Pá 20:00h *)
So 04:00h otevírá pokladna pro prodejce s automobily
So 06:00h otevírá pokladna pro pěší prodejce
So 22:00h *)
Ne 04:00h otevírá pokladna pro prodejce s automobily
Ne 04:00h otevírá pokladna pro pěší prodejce

PRODEJCI NESMÍ ODJÍŽDĚT Z PRODEJNÍ PLOCHY PŘED 12:00 h
AREÁL MUSÍ BÝT VYKLIZEN DO 16:00h !!!

*) Od 1.7.2023 z důvodů stížností na rušení nočního klidu, při čekání na otevření areálu Bleších trhů a možnosti nájezdu do ulice U Elektry, není možné parkovat či mít odstavený vůz v ulici Poděbradská či její bezprostřední blízkosti. Každý pátek či sobotu bude možný nájezd do seřadiště před pokladnami BT. Po naplnění kapacity seřadiště, se dále prodejci odstaví na druhé parkoviště cca 100m od hlavní brány. Čekajícím prodejcům v seřadišti bude k dispozici občerstvení v Bufetu U Elektry a toalety u hlavního vstupu do areálu.

REZERVACE DANÉHO POZEMKU NENÍ MOŽNÁ ANI PO TELEFONU ANI EMAILEM, PROTO DOPORUČUJEME PŘIJET CO MOŽNÁ NEJBLÍŽE 4 HODINĚ RANNÍ. MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE ČÍM PĚKNĚJŠÍ POČASÍ, TÍM VÍCE VÁS BUDE CHTÍT PŘIJET.

REZERVAČNÍ MÍSTA JSOU DLOUHODOBÁ, NELZE SI JE ZAMLUVIT TELEFONICKY. Informace o rezervačních místech POUZE OSOBNĚ v kanceláři BT v době trvání trhu od 7:00 do 12:00 hodin.

PRO PRODEJCE, KTEŘÍ MAJÍ POVINNOST OD 1. 3. 2017 MÍT EET. „Od 1.3.2017 vznikla povinnost pro některé prodejce zavedení EET, připravili jsme pro ně WiFi připojení ZDARMA. O heslo na připojení do sítě si mohou zažádat prodejci u pokladen při vjezdu do areálu kdy jim bude kód vytištěn na účtence. Výsadní prodejci, držitelé rezervací obdrží heslo vždy při platbách v kanceláři BLEŠÍCH TRHŮ Praha.“

INFO PRO PRODEJCE, KTEŘÍ NEPODLÉHAJÍ SYSTÉMU EET. Pokud se Vaše prodejní činnost dá označit pouze za občasný přivýdělek (není to soustavná, pravidelná činnost), který nemá povahu podnikání (to znamená, že Vaše činnost není vykonávána soustavně a pravidelně za účelem dosažení zisku, ale např. jako hobby) tak samozřejmě EET mít nemusíte, Pouze v případě, že Vámi provozovaný prodej na stáncích je soustavným pravidelným podnikáním za účelem dosažení zisku, potom teprve máte povinnost od 01.03.2017 vést elektronickou evidenci tržeb, tedy mít EET!

BLEŠÍ TRHY PRAHA – OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJCE AREÁLU BLEŠÍ TRHY PRAHA (DÁLE JEN “AREÁL”)
nacházející se na pozemku parc. č. 2116/32, k. ú. Vysočany, na adrese:
U Elektry 7, PSČ 109 00, Praha 9 – Vysočany, jež provozuje obchodní společnost: FLOHMARKT s.r.o.
se sídlem Budějovická 615/47, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 07793634, DIČ: CZ 07793634, (dále jen jako „Provozovatel“)

Článek l. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel pravidelně pořádá na pozemku parc. č. 2116/32, o výměře 48 836 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/4, o výměře 469 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/5, o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, na pozemku parc. č. 2116/6, o výměře 435 m2, druh pozemku ostatní plocha, a na pozemku parc. č. 2116/7, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, vše zapsané na LV č. 7488 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v obci Praha, katastrální území Vysočany, jichž je vlastníkem (dále všechny tyto pozemky jen jako „Pozemek“), a to v konkrétně plotem ohraničené části Pozemku (dále jen „Areál“), prodejní událost – trhy – s názvem „Bleší trhy“ (dále jen „Bleší trhy“), jichž se účastní osoby, které mají zájem si pronajmout (získat k dočasnému užívání za úplatu) část Areálu od Provozovatele (dále jen „pozemek“), a to výlučně za účelem postavení stánku na daném pozemku a následného prodeje zboží či služeb třetím osobám, jež se nacházejí v Areálu (dále tito nájemci jen jako „Prodejci“), a dále se Bleších trhů účastní osoby, jež mají zájem od Prodejců zakoupit zboží nebo služby (dále jen „Zákazníci“).
 2. Není-li dále stanoveno jinak či nevyplývá-li něco jiného ze smyslu daného ustanovení, označení Provozovatel zahrnuje také zaměstnance Provozovatele či jinou osobu pověřenou k jednání v dané věci Provozovatelem (včetně pořadatelské služby, jež jménem Pořadatele organizuje Bleší trhy a dohlíží na jejich průběh, či parkovací služby).
 3. Zaplacením nájemného za pronájem sjednaného či Provozovatelem určeného pozemku v Areálu Bleších trhů ve prospěch Provozovatele (zejména prostřednictvím zakoupení lístku opravňujícího k prodeji služeb či zboží na konkrétním pozemku v areálu Bleších trhů od Provozovatele před hlavním vjezdem do Areálu) vyjadřuje Prodejce svůj souhlas být vázán těmito Obchodními podmínkami. Skutečností popsanou v předchozí větě rovněž dochází k uzavření nájemní smlouvy mezi Provozovatelem a Prodejcem, jejíž předmětem je nájem pozemku a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky.
 4. Prodejce je povinen se řídit veškerými pokyny Provozovatele.
 5. V případě porušení těchto Obchodních podmínek anebo v případě neuposlechnutí pokynů Provozovatele může být Prodejce Provozovatelem vykázán z Areálu a z Pozemku, čímž s okamžitou účinností zaniká související nájemní smlouva týkající se daného pozemku (tento krok se považuje za odstoupení od dané smlouvy učiněné Provozovatelem). V případě, že Prodejce bude z Areálu a z pozemku vykázán ve smyslu předchozí věty, je Prodejce povinen okamžitě opustit Areál a Pozemek a zároveň je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši nájemného za daný pozemek za daný den, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného za daný pozemek za daný den, neboť tento nárok bude započten oproti nároku Provozovatele na úhradu zmíněné smluvní pokuty, a zároveň je Prodejce povinen neprodleně daný pozemek zcela vyklidit a uvést jej do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jej v okamžiku začátku nájmu převzal.
 6. Prodejce bere na vědomí, že nastane-li změna okolností, která negativně ovlivní možnost Provozovatele otevřít Areál pro Zákazníky Bleších trhů (tedy zrušení akce Bleší trhy pro daný den), příp. povede ke zkrácení otevírací doby Bleších trhů (doby trvání pro daný den), nemá Prodejce nárok na vrácení nájemného za daný pozemek, a to ani v jeho částečné výši, ani na náhradu škody způsobenou neotevřením Areálu pro Zákazníky Bleších trhů, příp. zkrácením otevírací doby Bleších trhů, přičemž toto ujednání má charakter vzdání se těchto práv (nároků) za Provozovatelem ze strany Prodejce. Ujednání dle předchozí věty nahrazuje ustanovení § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve vztahu k obtížnějšímu plnění ze strany Provozovatele. Prodejce rovněž přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 7. Prodejcem může být pouze právnická osoba anebo plně svéprávná fyzická osoba, jež dosáhla alespoň věku 18 let, v opačném případě se daná nájemní smlouva o nájmu pozemku s osobou, jež nesplňuje tyto podmínky, považuje za neuzavřenou ze strany Provozovatele (má se za to, že Provozovatel neprojevil vůli takovou smlouvu uzavřít).

Článek II. VSTUP/VJEZD A ODCHOD/ODJEZD Z AREÁLU

 1. Uhrazením nájemného za nájem Prodejního místa (zejména zakoupením lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném pozemku) ze strany Prodejce ve prospěch Provozovatele vzniká Prodejci oprávnění v době trvání nájmu daného pozemku místa jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem do Areálu, přičemž do tohoto okamžiku není Prodejce oprávněn do Areálu vstoupit ani do něj vjíždět motorovými vozidly. Prodejce, jemuž svědčí právo nájmu daného pozemku ve smyslu předchozí věty, je však oprávněn do Areálu jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem pouze v neděli nebo v sobotu, a to vždy pouze v době od 04:00 do 08:00 hod, a to vždy za předpokladu, že se v dané době skutečně konají Bleší trhy (tedy za předpokladu, že zejména nenastala situace uvedená v odstavci 6 článku I těchto Obchodních podmínek). Omezení oprávnění Prodejce dle předchozí věty však nemá žádný vliv na právo Prodejce po učinění oprávněného vstupu či vjezdu do Areálu v Areálu setrvat po dobu trvání nájmu daného pozemku. Rozsah oprávnění Prodejce do Areálu vstupovat a vjíždět motorovými vozidly může Provozovatel kdykoli jednostranně změnit (i prostřednictvím svého ústního pokynu adresovanému Prodejci, jež je Prodejce povinen uposlechnout), s čímž Prodejce výslovně souhlasí.
 2. Za předpokladu, že Prodejce vjede do Areálu motorovým vozidlem, je oprávněn toto motorové vozidlo zaparkovat výlučně na ploše svého pozemku. Prodejce nesmí odstavit své motorové vozidlo na parkovišti vyhrazeném na Pozemku pro Zákazníky a další návštěvníky Bleších trhů, přičemž toto parkoviště je viditelně označeno jako „Odstavná plocha – návštěvníci“.
 3. Prodejce, jež uzavřel nájemní smlouvu s Provozovatelem ohledně nájmu pozemku dříve, než v den začátku nájmu Prodejního místa (tedy dříve než v den, kdy Prodejci vzniká oprávnění užívat pozemek) (dále jen „Výsadní Prodejce“), je oprávněn do Areálu jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem pouze v sobotu nebo v neděli, a to vždy pouze v době od 04:00 do 07:00 hod, a to vždy za předpokladu, že se v dané době skutečně konají Bleší trhy (tedy za předpokladu, že zejména nenastala situace uvedená v odstavci 6 článku I těchto Obchodních podmínek). Výsadní Prodejce je povinen vjet do Areálu motorovým vozidlem pouze skrze vjezd s automatickou závorou umístěný na Pozemku (dále jen jako „Výsadní vjezd“), a to vždy za použití platné čipové karty opravňující Výsadního Prodejce ke vjezdu do Areálu skrz Výsadní vjezd (dále jen „Čipová karta“). V případě, že Výsadní Prodejce nevjede do Areálu skrz Výsadní vjezd motorovým vozidlem do 07:00 v den, kdy mu svědčí právo nájmu pozemku, zaniká mu v 07:01 daného dne právo nájmu pozemku, pro daný den (jedná se o rozvazovací podmínku ve vztahu k dané části nájemní smlouvy týkající se daného dne), přičemž zároveň je Výsadní Prodejce povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši nájemného za daný pozemek, za daný den, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného za daný pozemek, za daný den, neboť tento nárok bude započten oproti nároku Provozovatele na úhradu zmíněné smluvní pokuty. Nastane-li situace popsaná v předchozí větě, je Provozovatel zároveň oprávněn daný pozemek pronajmout jinému Prodejci nebo opětovně Výsadnímu Prodejci.
 4. V případě, že Výsadnímu Prodejci zanikne právo nájmu pozemku pro daný den v důsledku nevjetí do Areálu do 07:00 hod ve smyslu odstavce 3 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, je takový Výsadní Prodejce oprávněn si pronajmout jiný pozemek v Areálu od Provozovatele pro daný den, a to uzavřením příslušné nájemní smlouvy prostřednictvím zakoupení lístku k prodeji zboží a služeb v Areálu před vstupem do Areálu (u hlavního vjezdu do Areálu), přičemž učiní-li tak, je oprávněn jednorázově vstoupit nebo jednorázově vjet motorovým vozidlem do Areálu za podmínek dle odstavce 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek.
 5. Doba trvání nájmu daného pozemku pro daný den, je stanovena od 04:00 do 16:00 hod, v důsledku čehož je Prodejce oprávněn užívat daný pozemek pouze do 16:00 hod daného dne, v němž nájem pozemku začal. Do okamžiku zániku trvání nájmu pozemku pro daný den, ve smyslu předchozí věty, tedy do 16:00 hod daného dne, je tak Prodejce povinen daný pozemek zcela vyklidit a uvést jej do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jej v okamžiku začátku nájmu pozemku převzal. Po zániku trvání nájmu daného pozemku pro daný den, ve smyslu tohoto odstavce, není Prodejce oprávněn v Areálu setrvávat a je tak povinen jej neprodleně opustit.
 6. Prodejce je oprávněn z Areálu vyjet motorovým vozidlem pouze v době od 12:00 hod do 16:00 hod, a to za předpokladu, že Prodejce do Areálu v daný den oprávněně vjel ve smyslu odstavce 1 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, případně ve smyslu odstavce 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek. V jiné době než v době stanovené v předchozí větě není Prodejce oprávněn z Areálu vyjet motorovým vozidlem, a to z důvodů ochrany bezpečnosti a zdraví Zákazníků.
  Pokud Prodejce vyjede ze svého pronajatého pozemku před 12:00 hod. daného dne, je pořadatel oprávněn toto jednání považovat za porušení Provozního řádu a na základě tohoto porušení je oprávněn udělit Prodejci pokutu, ve výši 300,-.
  Při oprávněném vyjíždění z Areálu motorovým vozidlem ve smyslu tohoto odstavce je Prodejce povinen užít Výsadní vjezd, který je pro tento účel otevřen v předmětném časovém úseku. Ve zcela výjimečné situaci je Prodejce oprávněn vyjet z Areálu motorovým vozidlem v době před 13:00 hod s tím, že v takové situaci je vždy povinen užít pro takové vyjetí z Areálu pouze zadní nouzový výjezd. Ujednání obsažená v tomto odstavci zavazují i Prodejce, jež byl vykázán z Areálu dle odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek.
 7. Odchodem Prodejce anebo výjezdem Prodejce motorovým vozidlem z Areálu zaniká právo nájmu Prodejce k danému pozemku pro daný den, neboť vstoupit nebo vjet do Areálu je možné pouze jednorázově, přičemž toto právo nájmu Prodejci zaniká bez nároku Prodejce na vrácení uhrazeného nájemného za nájem daného pozemku pro daný den za Provozovatelem, přičemž toto ujednání má charakter vzdání se tohoto práva (nároku) za Provozovatelem ze strany Prodejce.
 8. Výsadnímu Prodejci je Provozovatelem svěřena (vypůjčena) jedna Čipová karta, jež technicky umožňuje Výsadnímu Prodejci vjezd do Areálu prostřednictvím Výsadního vjezdu, přičemž tato Čipová karta je Výsadnímu Prodejci svěřena pouze za účelem umožnění mu plnění jeho povinnosti vjezdu prostřednictvím Výsadního vjezdu do Areálu, a to pouze na dobu, kdy je tento vypůjčitel považován za Výsadního Prodejce ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Výsadní Prodejce je povinen o Čipovou kartu pečovat a ochránit ji před zničením, poškozením nebo ztrátou.
 9. Za předpokladu, že se Prodejce pohybuje po Areálu motorovým vozidlem, je povinen se s ním pohybovat se zvýšenou opatrností tak, aby neohrozil zdraví ani život osob v jeho blízkosti a aby nezpůsobil škodu na majetku Provozovatele či třetích osob, a zároveň je Prodejce povinen se s motorovým vozidlem v Areálu pohybovat maximální rychlostí ve výši 5 km/h.

Článek III. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCŮ

 1. Výše nájemného za nájem daného pozemku (potažmo cena lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném pozemku) je určena v dokumentu s názvem „Ceník nabízených služeb pro prodejce“ (dále jen „Ceník“), přičemž Prodejce je povinen být vždy seznámen s aktuálně účinným zněním Ceníku, jež je umístěn na webových stránkách Provozovatele www.blesitrhy.cz Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně upravovat znění Ceníku s tím, že upravené (nově přijaté) znění Ceníku nemá vliv na výši již uhrazeného nájemného za nájem pozemku (tedy zejména na výši ceny lístku opravňujícího Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném pozemku).
 2. Nájemné za nájem daného pozemku je Prodejce (cenu za lístek opravňující Prodejce k prodeji zboží a služeb na daném pozemku) povinen uhradit Provozovateli v hotovosti (zpravidla bezprostředně před vstupem do Areálu), přičemž pokud je daná nájemní smlouva uzavřena v den začátku nájmu daného pozemku (tedy pokud je daná nájemní smlouva uzavřena v ten samý den, kdy Prodejci vzniká oprávnění užívat daný pozemek) je nájemné za daný pozemek splatné ihned, tedy v den uzavření nájemní smlouvy. Výsadní Prodejce je povinen uhradit nájemné za daný pozemek Provozovateli do poslední neděle v měsíci předcházející měsíci, do nějž připadá den začátku nájmu daného pozemku (tedy den, kdy Výsadnímu Prodejci vzniká oprávnění užívat daný pozemek), a to v kanceláři Provozovatele nacházející se na Pozemku. V případě prodlení Výsadního Prodejce s úhradou nájemného za daný pozemek ve prospěch Provozovatele je Výsadní Prodejce povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z dlužné částky.
 3. Prodejce nacházející se uvnitř Areálu je povinen kdykoli na žádost Provozovatele neprodleně prokázat, že je oprávněn užívat daný pozemek, a to zejména platným lístkem opravňujícím Prodejce k prodeji v Areálu pro daný den zakoupeným před hlavním vjezdem do Areálu. Nesplní-li Prodejce bezodkladně od vyzvání Provozovatele svoji povinnost dle předchozí věty, je Provozovatel oprávněn takového Prodejce okamžitě vykázat z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek.
 4. Vstupem do Areálu Prodejce souhlasí s tím, že je jeho pohyb monitorován kamerovým systémem se záznamem, a to pro účely kontroly dodržování těchto Obchodních podmínek, návštěvního řádu závazného pro všechny návštěvníky Areálu (zejména Prodejce a Zákazníky) a pokynů Provozovatele tak, aby bylo dosaženo ochrany majetku Provozovatele, Zákazníků, Prodejců a případně dalších subjektů nacházejících se v Areálu a aby bylo možné předcházet způsobení škod.
 5. Konkrétní identifikace (specifikace) daného pozemku, jehož nájem je předmětem dané nájemní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Prodejcem zejména zakoupením lístku opravňujícího k prodeji zboží a služeb v Areálu před hlavním vjezdem do Areálu, je uvedena zpravidla na tomto lístku. Konkrétní daný pozemek (včetně jeho umístění v Areálu) je Prodejci určeno Provozovatelem při zakoupení lístku opravňujícího k prodeji zboží a služeb v Areálu. Ustanovení dle předchozí věty neplatí pro Výsadního Prodejce, jenž si daný pozemek volí z aktuálně volných (nepronajatých) pozemků pro daný den, a to v okamžiku uzavření dané nájemní smlouvy, přičemž tímto ustanovením není dotčeno ujednání v odstavci 3 článku II. těchto Obchodních podmínek.
 6. Prodejce nesmí věci, jež sebou přivezl anebo přinesl do Areálu (včetně věcí, jež mu někdo přivezl nebo přinesl), umístit mimo svůj pronajatý pozemek, jehož hranice je v Areálu vyznačena, a to ani částečně.
 7. Veškerý odpad vyprodukovaný Prodejcem na jeho pozemku, je Prodejce povinen odvézt z Areálu i z Pozemku a následně jej zlikvidovat dle platných právních předpisů České republiky, zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Prodejce zejména nesmí odpad dle předchozí věty vhazovat do odpadkových košů a popelnic rozmístěných v Areálu, které jsou určeny pro Zákazníky a další návštěvníky Bleších trhů.
 8. Prodejce je povinen dodržovat na Prodejním místě pořádek a čistotu.
 9. Prodejce, který se považuje za podnikatele ve smyslu ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku, je povinen zvenčí viditelně označit své Prodejní místo názvem společnosti, je-li Prodejce právnickou osobou, nebo jménem a příjmením podnikatele, je-li Prodejce fyzickou osobou, dále je povinen uvest své identifikační číslo IČO, DIČ, adresu sídla, je-li Prodejce právnickou osobou. Je-li Prodejce fyzickou osobou, a dále, za předpokladu, že Prodejce na pronajatém pozemku prodává zboží, tak jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny – pronajateho pozemku. V případě, že Prodejce je podnikatelem ve smyslu předchozí věty a zároveň na pronajatem pozemku prodává zboží, je povinen tento pozemek, jakožto svou provozovnu, nahlásit na příslušném živnostenském úřadě.
 10. Prodejce je povinen dodržovat aktuálně účinný Tržní řád hlavního města Prahy (ke dni vydání těchto Obchodních podmínek se jedná o nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů) a související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“).
 11. Prodejce nesmí: a) v době, kdy se nachází v Areálu, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky a jiné látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování, ani být v dané době pod jejich vlivem, b) prodávat v Areálu alkoholické nápoje a tabákové výrobky, c) prodávat v Areálu střelné zbraně a střelivo do nich, d) prodávat v Areálu omamné, psychotropní anebo jiné látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka anebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti anebo sociální chování, anebo jedy, e) prodávat v Areálu živá zvířata, f) prodávat v Areálu zboží, jež je možné prodávat pouze po udělení koncese dle živnostenského zákona, aniž by byl držitelem takové koncese, g) zavěšovat, odkládat anebo opírat jakékoliv věci na ploty, předěly anebo jiné objekty ve vlastnictví Provozovatele anebo třetích osob nacházející se v Areálu.
 12. Škody způsobené porušením některého ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Prodejce či jiným protiprávním jednáním, jež má za následek vznik škody na majetku Provozovatele, budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky. Odpovědnost za případné škody vzniklé Zákazníkům, jiným návštěvníkům Bleších trhů, ostatním Prodejcům anebo třetím osobám se řídí obecně závaznými předpisy.

Článek IV. SANKCE

 1. Provozovatel je oprávněn nárokovat po Prodejci v těchto Obchodních podmínkách uvedené smluvní pokuty, jež jsou splatné na výzvu Provozovatele, jež může být i ústní. Za předpokladu, že Prodejce neuhradí smluvní pokutu, k jejímuž uhrazení je dle těchto Obchodních podmínek povinován a k jejímuž uhrazení byl Provozovatelem vyzván, může být tento Prodejce vykázán z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek.
 2. Uhradí-li Prodejce smluvní pokutu, k jejíž úhradě byl dle těchto Obchodních podmínek povinován, a zároveň neprodleně po její úhradě nesplní svoji povinnost, za jejíž porušení mu vznikla povinnost k úhradě smluvní pokuty, může být tento Prodejce vykázán z Areálu ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek.
 3. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 5 článku II. těchto Obchodních podmínek (vyklizení daného pozemku anebo opuštění Areálu), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši nájemného za daný pronajatý pozemek, za daný den, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 4. Poruší-li Výsadní Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 8 článku II. těchto Obchodních podmínek (Čipová karta), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 5. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 6 článku III. těchto Obchodních podmínek (zábor), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 6. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 7 článku III. těchto Obchodních podmínek (nakládání s odpadem), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 7. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 8 článku III. těchto Obchodních podmínek (pořádek na pronajatém pozemku), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 8. Poruší-li Prodejce svoji povinnost uvedenou v odstavci 9 článku III. těchto Obchodních podmínek (označení pronajatého pozemku), zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 9. Poruší-li Prodejce jakoukoli jinou svou povinnost stanovenou v těchto Obchodních podmínkách než povinnost, na níž je již navázán vznik smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců, zavazuje se Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti (povinnost k úhradě smluvní pokuty může vznikat opakovaně).
 10. Náhrada škody vzniklé Provozovateli porušením povinnosti Prodejce, na něž je navázán vznik smluvních pokut uvedených v tomto článku, není v plné výši dotčena.
 11. V případě, že bude Výsadní Prodejce z Areálu a z Pozemku vykázán ve smyslu odstavce 5 článku I. těchto Obchodních podmínek, je Výsadní Prodejce povinen okamžitě opustit Areál a Pozemek, a zároveň je povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši nájemného za daný pozemek, za daný kalendářní měsíc, přičemž nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného za daný pozemek, za daný kalendářní měsíc, neboť tento nárok bude započten oproti nároku Provozovatele na úhradu zmíněné smluvní pokuty, a zároveň je Výsadní Prodejce povinen neprodleně daný pozemek zcela vyklidit a uvést jej do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jej v okamžiku začátku nájmu daného pozemku převzal.

Článek V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu věcí, jež Prodejce vnesl do Areálu, ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví Prodejce způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob.
 2. Prodejce je rovněž povinen jakožto návštěvník Bleších trhů dodržovat Návštěvní řád Bleších trhů.
 3. Při úrazu, vzniku škody či jiné mimořádné události v Areálu je Prodejce povinen ihned uvědomit Provozovatele anebo zavolat na tel. +420 777 121 387 a zároveň v případě nutnosti je povinen přivolat první pomoc.
 4. Vylučuje se použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smlouva označená v těchto Obchodních podmínkách jakožto nájemní není nájemní smlouvou ve smyslu ustanovení § 2201 a násl. občanského zákoníku, ale smlouvou nepojmenovanou dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. ledna 2017, přičemž jejich znění je Provozovatel oprávněn kdykoli jednostranně změnit s tím, že aktuálně účinné znění je vždy uveřejněno na webových stránkách Provozovatele www.blesitrhy.cz a u hlavního vjezdu do Areálu.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR 158
Městská policie 156
Záchranná služba 155
Hasiči 150
S.O.S. 112